<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sk"> <head> <title>o mestch.sk</title> </head> <body style= "width:900px;margin-left: auto; margin-right: auto; font-family:'Arial'; margin-top:10px; padding:0px; border:none"> <div style="height: 148px; width: 900px; margin:0px; padding:0px; border:none"> <img src = "logomesta.png" usemap="#nauvod" alt="Logo strnky" style="width:900px; margin:0px; padding:0px; border:none"/> <map name="nauvod" id = "nauvod"><area shape="rect" coords="0,110,235,148" href="index.html" alt="vodn strnka"/></map> </div> <div style=" width: 900px; margin:0px; padding:20px 0px 0px 0px; border-width:0px"><p><b><i>O strnke</i></b></p> <p></p> <p>Strnka www.omestach.sk ponka informcie o historickch pamiatkach a zaujmavostiach vo vaetkch mestch na Slovensku. Zujemca tu njde o ka~dom z miest krtky lnok o jeho histrii a najzaujmavejach historicky hodnotnch budovch. Jedine noseou strnky je rozsiahla fotogalria - dohromady takmer 5000 snmok pamiatok v slovenskch mestch. </p> <p></p> <p> elom strnky je okrem inho ukzae, o vaetko historick, star, hodnotn, sa eate v naaich mestch uchovalo. Fotografie historickch budov zroveH v niektorch prpadoch pom~u do budcnosti uchovae aspoH mal pamiatku na ne. Niektor toti~ od ich odfotenia u~ stihli zbrae.</p> <p></p> <p><b><i>O mestch na Slovensku</i></b></p> <p></p> <p>Slovensk mest sa nevyzna uj a~ takm po tom pamiatok ako mest v susednom esku alebo Raksku, respektvne v zpadnej Eurpe. Uhorsko a neskr habsbursk monarchia, pod ktor zemie Slovenska a~ do roku 1918 patrilo, sa nezaraovali medzi najvyspelejaie krajiny Eurpy a v Raksko-Uhorsku bola jeho vchodn ase tou menej rozvinutou. A~ do druhej polovice 20. storo ia bolo Slovensko preva~ne agrrna krajina a mest neboli tak ve>k. </p> <p></p> <p>Navyae, komunistick re~im plnovane historick jadr miest demoloval. Takmer niet mesta, ktor by branie nepozna ilo. Predovaetkm sa ni ili budovy z 19. a za iatku 20. storo ia a ~idovsk pamiatky, ktor komunisti nepova~ovali za hodnotn. Zmizli asto cel ulice a v aina synagg. Prkladom takhoto brania je bratislavsk atvre Podhradie, v Trnave padli meatianske domy priamo na hlavnom nmest. Typick slovensk mesto m nmestie zlo~en zo starch meatianskych domov hne ved>a socialistickej Jednoty alebo "kulturku". Niekde boli zsahy eate v aie. Od Senice cez Galantu, Sere, Pchov, Pova~sk Bystricu po Vranov nad Top>ou, Se ovce i Humenn sa zni ili skoro cel centr miest a ste zostali len kostoly a niektor kaatiele. Nezriedka sa vymazali takmer vaetky stopy po ~idovskch obyvate>och - naprklad v Dunajskej Strede, Seredi, Stropkove, Humennom, Vranove, Michalovciach a alach mestch tvorili ~idia atvrtinu a~ polovinu obyvate>ov a dnes ich pripomnaj zv aa len ~idovsk cintorny.</p> <p></p> <p>Na druhej strane, viacer mest si uchovali stredovek historick jadr, ktorch sa neskoraie zsahy a~ tak nedotkli. Levo a a Bardejov so svojimi centrami a hradbami s na zozname UNESCO. Na Spiai, ktor sa v po>skom zlohu v rokoch 1412-1772 vyvjali mierne odliane ako zvyaok krajiny, m v aie alebo menaie historick jadro takmer ka~d mesto vrtane plne malch meste iek s pr tisc obyvate>mi ako Spisak Podhradie, Spiask Vlachy alebo Spiask Bel, ktor maj cel sbory pvodne stredovekch meatianskych domov a gotickch kostolov.</p> <p></p> <p>Uniktom s bansk mest. V stredoveku vyrstli okolo nlezsk drahch kovov eurpskeho vznamu a patrili k najv am a najdle~itejam na naaom zem. Neskr v modernej dobe, ke banctvo upadlo, sa prestali rozvjae. Dnes maj v niektorch prpadoch (Bansk `tiavnica, Dobain) dokonca menej obyvate>ov ne~ pred sto rokmi a ich a star centr sa tak doslova "zakonzervovali". Bansk `tiavnica je tie~ na zozname UNESCO a kedysi bola tretm najv am mestom na Slovensku. </p> <p></p> <p>Napriek rozsiahlemu braniu m vrazne najv a po et historickch budov Bratislava, nasleduj Koaice, Preaov, Levo a a Bansk `tiavnica. Vznamn pvodne stredovek jadr s naprklad v Bratislave, Trnave, Koaiciach, Preaove, Banskej Bystrici, Kremnici, Levo i, Bardejove, Ke~marku. Komrno je na Slovensku uniktne sborom pevnost. Zaujmav centr z novach ias - konca 19. a za iatku 20. storo ia s naprklad v Ru~omberku alebo Lu enci. Koaice, Preaov a Bardejov maj najzachovalejaie sbory ~idovskch pamiatok. A~ po druhej svetovej vojne vznikli na Slovensku len dve mest - socialistick Nov Dubnica, pvodne sdlisko pre zvody v Dubnici nad Vhom, a ierna nad Tisou.</p> <p></p> <p><b><i> o je mesto?</i></b></p> <p></p> <p>Pojem mesto mal v histrii rzne defincie. V stredoveku sa mest s najvyaaou mo~nou samosprvou podriaden len kr>ovi nazvali kr>ovsk, osobitn postavenie mali mest bansk. Menaie mest niesli nzov oppidum (meste ko). Mestami, a to celkom vznamnmi, boli v stredoveku aj =ubietov i Pukanec, dnes by to o nich na prv poh>ad tipol len mlokto.</p> <p></p> <p>V 19. storo  a za prvej republiky naopak viacer sdla s mestskm charakterom mali len atatt "ve>kej obce". V s asnosti ozna enie "mesta" priznva parlament. Teoreticky tak m~e bye sdlo s dvetisckou obyvate>ov "mesto" a obec s 5000 ob anmi len dedina. Dohromady je na Slovensku 140 miest, najnovaie od janura 2016 pribudli Gab kovo a Turany. </p> <p></p> <p><b><i>Slovnk termnov</i></b></p> <p></p> <p>Vo fotogalrii i v textoch sa na tejto strnke vyskytuje nieko>ko zjednoduaench termnov, s ktormi by sa zrejme nie ka~d historik musel stoto~nie. Slovom stredovek bvaj ozna en stavby pribli~ne do 16. storo ia. "Meatiansky dom" m~e bye akko>vek historick dom do roku 1918, aj ke hovorie o meaeanoch v 19. i 20. storo  nie plne presn. "Za iatok 20. storo ia" v ainou znamen od roku 1901 do 1918. Viacer historici odliauj vznam slov ~upa a stolica, na tejto strnke sa pre jednoduchaie tanie pou~va obvykle termn ~upa. Slovo "pamiatka" nemus nutne znamenae, ~e dan budova je na zozname pamiatok.</p> <p></p> <p><b><i>Ako strnka vznikla</i></b></p> <p></p> <p>Na vytvorenie strnky bolo potrebn naatudovae zhruba dve stovky knh a prejse a odfotografovae vaetky mest na Slovensku. Fotografie vznikali v ainou v rokoch 2007 a~ 2009, texty v roku 2009. Zdroj informci o pamiatkach je aj stredn zoznam pamiatkovho fondu a o ~idovskch synaggach strnka www.www.slovak-jewish-heritage.org Web omestach.sk som robil vo vo>nom ase popri zamestnan. Napriek snahe o o najv aiu presnose sa na strnke m~u vyskytne nepresnosti alebo chyby. Ak ich objavte, ve>mi mi pom~e, ak ma budete informovae na mailovej adrese <b><i>jfilip@omestach.sk</i></b>.</p> <p></p> <p><b><i>Fotogalrie</i></b></p> <p></p> <p>Fotografie vo fotogalrii s zoraden pod>a druhov pamiatok. Na prvch miestach sa nachdzaj hrady a kaatiele, nasleduj kostoly, vznamn budovy, ~idovsk pamiatky, meatianske domy, star priemyseln budovy, menaie cirkevn pamiatky ako kaplnky i cintorny, sochy, historick vily a ostatn staraie budovy. Na zver s uveden snmky pamiatok v mestskch astiach.</p> <p></p> <p><b><i>Pou~itie informci na strnke</i></b></p> <p></p> <p>Strnka je chrnen autorskm zkonom. Na verejn a najm na komer n pou~itie fotografi i textov je potrebn predchdzajci psomn shlas autora. Pre skromn potrebu je samozrejme mo~n oko>vek vo>ne tae, seahovae a pou~vae.</p> <p></p> <p><b><i>Autori</i></b></p> <p></p> <p>texty a fotografie: Jn Filip, vyatudovan histria a politolgia, v s asnosti pracuje v medilnej sfre.</p> <p>programovanie a dizajn: Teo Filip.</p> <p></p></div><div style="clear:both; height:99px; margin:0px; padding:0px; border:none"> <div style="height:99px; float:left; margin:0px; padding:0px; border:none"> <div style="height: 77px; margin:0px; padding:0px; border:none"></div> <div style="height: 22px; font-size: 70%; margin:0px; padding:0px; border:none"> Copyright &#169; 2016 Jn Filip </div></div> <div style="float:right; margin:0px; padding:0px; border:none"> <div style = "height: 99px; width:500px; font-size: 70%; color: #ffffff; margin:0px; padding:0px; border:none; background-image:url('panoramadolna.gif')"> <div style = "height: 82px; margin:0px; padding:0px; border:none"></div> <div style = "height:17px; margin:0px; padding:0px 0px 0px 25px; border:none"> <a href="index.html" style = "color: #ffffff ">VOD</a> <img src = "bielybod.png" alt="Kr~ok"/> <a href="projekt.html" style = "color: #ffffff ">PROJEKT</a> <img src = "bielybod.png" alt="Kr~ok"/> <a href="linky.html" style = "color: #ffffff">LINKY</a> </div> </div> </div> </div> </body> </html>